"ประชาชนเฮ ไกล่เกลี่ยทั่วไทย กรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ" เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร


วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

ได้มีการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ได้เล็งเห็นบทบาทสำคัญ การขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่มีบทบาทความสำคัญในการขับเคลื่อนการระงับข้อพิพาทในสังคมไทย เป็นกลไกที่ช่วยให้ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบยุติธรรมแบบดั้งเดิม

ซึ่งช่วยลดภาระงานของศาลและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ได้พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

การพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ไกล่เกลี่ย การสนับสนุนเงินทุนแก่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการไกล่เกลี่ย

และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้บรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับคำร้อง การรับรองข้อตกลง และการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ของผู้ใกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

และยังมีวิทยากรผู้ชำนาญการพิเศษในด้านต่าง ๆ ได้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

อาทิ

ว่าที่ร้อยโท ชีวีวัฒน์ หวานอารมย์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

นายพีรภัทร บุญรอด นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

และ นายวรดุล จรรยามั่น นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

ทั้งนี้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน เป็นกลไกสำคัญในการระงับข้อพิพาทในชุมชน โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ช่วยให้คู่กรณีสามารถหาทางออกร่วมกันได้อย่างสันติและยั่งยืน  นำเสนอข่าวโดย #อาจารย์ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง #ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยและผู้ไกล่เกลี่ย  #ข่าวศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

^