ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพระวลีคิลปีนดาราสายบุญ0 บาท

^